Startpagina De Pinker Spalier Kwadrant 3weg TOPOP
         
 

TOPOP

 

DE DOELSTELLINGEN

      Vroegtijdige schooluitval zoveel mogelijk voorkomen

      Bijsturing van de gedragsproblematiek

      Neutralisering van de probleemsituatie

 

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden een korte of lange Time-Out aan leerlingen waarbij de schoolloopbaan dreigt vast te lopen o.w.v. conflicten, demotivatie of emotionele problemen.

De doelstellingen waar we individueel rond werken (3 maal per week), worden bij aanmelding besproken met school en met de leerling. Er wordt een zinvolle dagbesteding gezocht op maat waarbij we steeds in contact staan met de leerplekbegeleider.

De duur van de TimeOut wordt bepaald door de probleemstelling en is bijgevolg afhankelijk van leerling tot leerling. 

De Time-Out werkt steeds herstelgericht. Dit betekent ook dat we trachten nauw samen te werken met alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, leerlingbegeleiding en CLB). We proberen de Time-Out los te koppelen van een preventieve schorsing (tuchtmaatregel). 

 

VOOR WIE?

Voor alle leerlingen van het secundair onderwijs van de Poperingse Scholengemeenschap.

 

WANNEER IS EEN AANMELDING GEWENST?

Indien het initieel corrigerend optreden van een school niet meer voldoende is, met andere woorden wanneer structurele, proaktieve en preventieve acties niet meer volstaan om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

HOE AANMELDEN?

School en/of CLB contacteert ons (zie contactgegevens).

De aanmelding wordt uitvoerig besproken alvorens over te gaan tot de Time-Out.

Daarna volgt een Intakegesprek met de leerling, schoolbegeleiding en eventueel de ouders.

     1. Noodzaak van de Time-Out?

     2. Peilen naar de motivatie van de llg.

     3. Indien mogelijk duurbepaling van de Time-Out.

     4. Bespreken van het stappenplan.

     5. Ondertekenen overeenkomst.

 

VOORWAARDEN

Een T.O. kan enkel doorgaan mits voldoende motivatie van de leerling zelf. Er wordt steeds contact genomen met de ouders. Eventuele kosten (vb. vervoer) worden aangerekend aan de school waar de leerling is ingeschreven.

 

VERZEKERING

Er wordt gezorgd voor een sluitende overeenkomst en passende verzekering. De polis omvat burgerlijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering. Dit document wordt ondertekend tijdens de intake.

 

CONTACT

Heidi Vanslambrouck  - leerkracht in De Pinker, Kwadrant